Projekt: Podpora edukačních aktivit v oblasti textilního odpadu a jeho vliv na životní prostředí

Informace o projektu

Grantové schéma: ERASMUS+ KA210-SCH - Malá partnerství v sektoru školního vzdělávání
Sektor: Školní vzdělávání
Název projektu: Podpora edukačních aktivit v oblasti textilního odpadu a jeho vliv na životní prostředí
Název projektu v anglickém jazyce: Support for educational activities in the field of textile waste and its impact on the environment
Zkratka projektu: EDUWASTE
Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA210-SCH-000080887
Trvání projektu: 01.09.2022 – 31.08.2023
Národní agentura organizace žadatele: SK01 - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Paušální suma projektu: 60 000 (EUR)

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudovat partnerství mezi organizacemi, které se věnují životnímu prostředí a efektivnímu zlepšení aktivit v boji proti klimatické změně, které budou zaměřené na problematiku textilního odpadu jako jednomu z faktorů zhoršování životního prostředí.
Cíl spočívá v poukázání na rychlou módu jako na negativní prvek, který svou aktivitou zhoršuje životní prostředí a přispívá ke klimatické změně.
Cílem projektu je oslovení co nejširší cílové skupiny, v tomto konkrétním projektu je to skupina žáků na úrovni mateřských, základních a středních škol a edukace se zaměřením na třídění textilního odpadu.
Textilní odpad je v současnosti nedostatečně propagovaný v rámci zelených projektů i zelených škol. Vytvořením kvalitního vzdělávacího procesu, přednáškových cyklů, můžeme oslovit velmi širokou skupinu žáků, kde v rámci cíleně vedených edukačních kroků můžeme dosáhnout změny v jejich postoji k tomuto typu odpadu, a to hlavně návyky při nakupování, vnímáním fast fashion jako největšího producenta textilního odpadu a též dopadů na životní prostředí.
Hlavní cíl bude spočívat ve vybudování návyků k třídění textilního odpadu a předcházení jeho nadbytečné tvorby ve školním věku, na úrovni mateřských, základních a středních škol.
Zapojením zahraničního partnera a partnera ze Slovenska dojde k spoluvytvoření významné edukační pomůcky v podobě dokumentárního filmu, k implementaci hlavní myšlenky projektu i cílové skupiny v zahraničí, kde tato výchova pokulhává za jinými vzdělávacími aktivitami separování tříděného odpadu.
Hlavní cíl efektivně navazuje na stanovenou prioritu projektu životní prostředí a boj proti změně klimatu.
Ze samotného názvu vyplývá daná propojenost edukační aktivity se životním prostředím a hlavním potvrzením dané spojitosti budeme dosahovat vložením vědecko-výzkumných analýz textilního odpadu a jeho vlivu na životní prostředí, kterou bude zastřešovat zkušený partner v oblasti vědy a výzkumu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře.
Od samotného vzniku textilu přes jeho užívání až konečný stav - skončení na skládce odpadu, toto všechno bude promítnuté do edukačního procesu ve spojitosti negativního nebo pozitivního vlivu na životní prostředí.
Protože je velmi důležité poukázat na to, jaký budou mít vliv činnosti, které vytváříme, na efektivní boj proti změně klimatu, je důležité, aby posluchač pochopil tuto spojitost v edukačním procesu a nechápal pouze jednu stranu problému - nevytvářet velké množství textilního odpadu, ale aby chápal i smysl a dopad jeho činnosti anebo nečinnosti na životní prostředí a boj proti změně klimatu.

Zapojené organizace

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika, OID E10208910, partnerská organizace
POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizace

Tento projekt je podporovaný Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ Malá Partnerství v sektoru školního vzdělávání. Obsah v tomto dokumente odráží názory autora a Evropská komise a Slovenská akademická asociace pro mezinárodní spolupráci za tyto názory nenesou zodpovědnost.

Nahoru